رشت-چهارراه گلسار به سمت بوسار- كوچه عسگري- بن بست ياسمن- ساختمان پارسا- طبقه يك

تلفن تماس: 32111257-013